Wejherowo - baza firm

roda, 25-05-2016, imieniny: Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny

Baza firmdodaj firm

Jeste tutaj: Baza firm > Urzdy, instytucje > Urzdy pastwowe > Powiatowy Urzd Pracy

Powiatowy Urzd Pracy

Powiatowy Urzd Pracy

Wejherowo, I BrygadyPancernej WP 32

tel. 58 677 63 00, fax: 58 677 63 33

fax 58 677 63 33

http: pup.wejherowo.ibip.pl

e-mail: pup.wejherowo@poczta.internetdsl.pl

godz.otwarcia: praca urzdu: 7.15-15.15
przyjmowanie interesantw: 7.30-14.00

BEZROBOTNI
Rejestracja

Rejestracja nastpuje w dniu przedoenia kompletu wymaganych dokumentw (oryginay), wypenienia karty rejestracyjnej oraz powiadczenia wasnorcznym podpisem prawdziwoci zoonych owiadcze przez osob rejestrujc si w obecnoci pracownika urzdu pracy.

Dokumenty niezbdne do rejestracji
Osoba rejestrujca si jest zobowizana do przedoenia:
dowodu osobistego, a w przypadku jego braku: dokumentu ze zdjciem, powiadczenia zamieszkania oraz potwierdzenia zoenia wniosku o wydanie dowodu wydane przez Urzd Miasta z podanym numerem ewidencyjnym PESEL,
wiadectwa ukoczenia szkoy (dyplomu) i innych dokumentw potwierdzajcych kwalifikacje,
wszystkich wiadectw pracy oraz innych dokumentw niezbdnych do ustalenia uprawnie, w tym w przypadku zatrudnienia w niepenym czasie pracy - zawiadczenia o wysokoci wynagrodzenia brutto w rozbiciu na poszczeglne miesice,
dokumentu o przeciwwskazaniach do wykonywania okrelonych prac jeeli taki posiada ,
numeru identyfikacji podatkowej NIP
legitymacji ubezpieczeniowej
osoby, ktre prowadziy dziaalno gospodarcz winny przedstawi:
wszystkie decyzje o likwidacji dziaalnoci gospodarczych lub odpowiednie wpisy w dowodzie osobistym,
ksieczki opat ZUS, zawiadczenia z ZUS o okresie opacania skadek.

Podstawa prawna:
art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001) z p. zm.
Rozporzdzenie MGiP z dnia 26.11.2004 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujcych pracy Dz. U. Nr 262 z 2004 r., poz. 2607 z p. zm.
osoba niepenosprawna przedkada dokument potwierdzajcy stopie niepenosprawnoci.

PRACODAWCY
Obowizki pracodawcy
Pracodawcy maj obowizek na bieco informowa powiatowe urzdy pracy, waciwe dla siedziby pracodawcy, o wolnych miejscach zatrudnienia lub miejscach przygotowania zawodowego. Pracodawcy nie mog formuowa wymaga dyskryminujcych kandydatw ze wzgldu na pe, wiek, niepenosprawno, narodowo, przekonania polityczne lub religijne, itp.
Pracodawca obowizany jest zawiadomi w formie pisemnej w cigu 5 dni waciwy powiatowy urzd pracy o zatrudnieniu osoby zarejestrowanej jako bezrobotna lub o powierzeniu jej innej pracy zarobkowej.


ostatnia zmiana: 2008-03-27 07:54:36
ogldano: 14061 razy